สมัครออนไลน์

กรอกใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง

https://goo.gl/forms/kIQZvLi771jxRWOA2

พร้อมส่งเอกสารการชำระค่าสมัครอบรมทาง e-mail หรือ Line


สมัครเรียนด้วยตนเองที่ร้านขายยาในเครือ D-Care  (ดูแผนที่ที่ ติดต่อเรา)

1.. กรอกใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
   - สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
   - สำเนาวุฒิการศึกษา
   - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. ชำระค่าสมัคร 2,000 บาท (ต่อผู้สมัคร)
  O ชำระโดยการโอน  ชื่อบัญชี ร้านดีแคร์ สาขาธัญบุรี คลอง 6  ธ.ไทยพาณิชย์
                  เลขที่บัญชี 405-738808-9  บัญชีออมทรัพย์

  O ชำระด้วยตนเองที่  ร้านยาดีแคร์ สาขาราชมงคล 1 (ซอยอีสเทิร์น)    เปิดบริการ 10.00 - 23.00 น.
                   สาขาอื่นๆ และสาขาที่ฝึกอบรม                เปิดบริการ 14.00 - 23.00 น.

3. ยืนยันการชำระค่าสมัครอบรม ได้ที่ ID LINE : dectraining
                              E-Mail :  info@dec.in.th
                              Fax :    0-2159-0947
                             ทางไปรษณีย์ที่     ศูนย์ฝึกอบรมวิชาการและทรัพยากรมนุษย์
                                              9 หมู่ 2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

4 ชำระค่าธรรมเนียมเรียนส่วนที่เหลือ ในวันที่เรียนวันแรก

สนใจเยี่ยมชมการฝึกอบรม ติดต่อสอบถาม 083-5699191 , 081-5621698เงื่อนไขการสมัครเข้าอบรม

การชำระเงิน :  ผู้เข้าอบรมต้องชำระเงินค่าสมัครอบรมล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันอบรม เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ ผู้เข้าอบรมสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าอบรม

กรณีต้องการยกเลิก : ผู้เข้าอบรมมีมีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการอบรม หลังจากที่ได้ชำระค่าสมัครอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรม
    -  หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรม 20 วันทำการ        จะได้รับคืนค่าสมัครอบรมเต็มจำนวน
    -  หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรม 19-14 วันทำการ      จะได้รับคืนค่าสมัครอบรม 50% (เนื่องจากเกิดค่าดำเนินการ)
    -  หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรม น้อยกว่า 14 วันทำการ  ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าสมัครอบรม

กรณีต้องการเลื่อนการอบรม :
    -  หากเข้าอบรมไม่สามารถมาอบรมในวันดังกล่าวได้ ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรแจ้ง ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่ได้แจ้ง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
    -  ผู้เข้าอบรมสามารถเลื่อนการอบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเก็บค่าสมัคร (ในกรณีที่ขอเลื่อนการอบรมออกไป) ไว้ให้ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์  และทางศูนย์ฝึกอบรมฯขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรม

หมายเหตุ :
        -  ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกการอบรม หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 5 คน ผู้เข้าอบรมสามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวน หากไม่สามารถมาอบรมในรุ่นถัดไปได้ (ทางศูนย์ฝึกอบรมฯจะทำเรื่องคืนเงินภายใน 3 วันทำการ)


powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE